પોલીસ અધિક્ષક, બનાસકાંઠા
http://www.spbanaskantha.gujarat.gov.in

કોમ્‍યુનિટિ પોલીસીંગ

6/30/2022 3:39:14 AM
કોમ્‍યુનિટિ પોલીસીંગ
 
Arrow પોલીસ મિત્ર
       ''પ્રજા પોલીસ મિત્ર'' સમિતિ (બંધારણીય રૂપરેખા) સભ્યની લાયકાત :- નીચે મુજબની લાયકાત ધરાવતી વ્યકિત જ ઉપરોકત '' પ્રજા પોલીસ મિત્ર '' સમિતિનો સભ્ય બની શકશે. ભારતનો નાગરીક હોવો જોઈએ. પુખ્તવયની ઉંમર....
Arrow એકતા સમિતિ
       જિલ્લામાં એકતા સમિતિ રાજયમાં કોમી એકતા અને એખલાસભર્યું વાતાવરણ જાઈળવી રાખવા કોમી બનાવોને નિવારવા માટે તેમજ કોમી તંગદીલીને નિવારમાં ઉપયોગી થાય તે સારું ગુજરાત સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગ (વિશેષ) ની યાદી....
Arrow મોહલ્‍લા સમિતિ
       (૧) જિલ્ લામાં દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં શાંતિ સમિતિ ની પોલીસ સ્ટેશન લેવલે રચના કરવામાં આવે છે. (ર) આ સમિતીમાં દરેક કોમના અગ્રગણ્ય નાગરિકો ને સભ્ય તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ સમીતિના સભ્યો સમાજમાં....
Arrow મહીલા સમિતિ
       આ મહીલા સમિતિની રચના માટે ગૃહવિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:મહસ/ ર૯૯૪/ પ૮૬/ડ તા.૧/૧/૯૪ થી નકકી કરવામાં આવેલ છે. આ સમિતિ સમાજમાં મહીલાઓની મહત્વની ભુમિકા અદા કરવા સારૂ તેમજ મહીલા અત્યાચાર નિવારવામાં સ્વૈચ્છિક....
Arrow સલાહકાર
       પોલીસ સલાહકાર સમિતી :- સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: પી.એ.સી/૧૦૮૧/એમ.એચ/૪૦/મ તા.૩/૮/૯૦ના ઠરાવથી પોલીસ સલાહકાર સમિતીનુ બંધારણ નકકી કરવામાં આવેલ છે. જીલ્લા પોલીસ સલાહકાર સમિતીમાં નીચે મુજબ ના....
Arrow તકેદારી સમિતિ
       સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગના પરિપત્ર નં.ગતપ/3રર૦૦૦/3366/હ તા.ર૭/૧ર/૦૧ થી ખાતાકીય તપાસના કેસોમાં વિલંબ ટાળવા અને તે ઉપર દેખરેખ રાખવા સચિવાલયના દરેક વિભાગો અને ખાતાના વડાઓની કચેરીઓમાં અનુક્રમે મુખ્ય....
Arrow લોક દરબાર
  બનાસકાંઠા જિલ્લો :- લોક દરબારની માહિતી :- અ.નં. પોલીસ અધિકારી યોજેલ લોક દરબાર ૨૦૦૫ ૨૦૦૬તા.૩૦/૦૪/૨૦૦૬ સુધી ૧ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી ૨૧ ૧૬ ૨ નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રીઓ ૨૪ ૩૦ ૩ સીપીઆઈશ્રીઓ ૭ ૧૩ ૪....
       
Arrow રોડ સેફટી પ્રોજેકટ
    આર.એસ.પી. (રોડ સેફટી પ્રોજેકટ ) ભારત સરકાર ઘ્વારા સમગ્ર ભારતમાં તા.૦૨/૦૧/૨૦૦૬ થી તા. ૦૮/૦૧/૨૦૦૬ સુધી માર્ગ સલામતી સપ્તાહ ઉજવવાનું નક્કી કરેલ તે મુજબ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તમામ પોલીસ સ્ટેશનોમાં માર્ગ....
Arrow ટ્રાફીક વોર્ડન સિસ્ટમ
     શહેરના અગત્યાના માર્ગો જેવા કે ક્રોસ રોડ, ત્રણ રસ્તા , ચાર રસ્તા, બ્રીજ વિગેરે જગ્યા જયાં વાહનોની ખુબજ અવર જવર થતી હોય અને ટ્રાફીક અંગેની સમસ્યા ઉંભી થતી હોય તેવી જગ્યાએ ટ્રાફીક પોઈન્ટ મુકી ટ્રાફીક....
Arrow