હું શોધું છું

હોમ  |

સારી કામગીરી
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૧/૧૧/૨૦૧૬ થી તા.૬/૧૧/૨૦૧૬ સુઘી)

(૧)

                      તા.૨/૧૧/૨૦૧૬ જીવાણા ગામની સીમ આ કામના તહોદારે પોતાના કબજા ભોગવટાના ખેતરમાં આવેલ રહેણાંક ઘરમાં વિદેશી પરપ્રાંતીય દારૂ ૧૮૦ મીલીની બોટલો નંગ-૨૭૦ કિ.રૂ. ૨૭૦૦૦/- નો રાખી ગે.કા. હેરાફેરી કરતો પકડાઇ  ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૫૨૪૧/૨૦૧૬ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.    

 (૨)

                      તા.૨/૧૧/૨૦૧૬ શિયા ગામે આ કામના તહોદારે પોતાના કબજાના લોખંડના કેબીનમાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાંતીય દારૂ બિયરની બોટલો નંગ-૪૦૭ કિ.રૂ.૨૮૫૦૦/- નો રાખી ગે.કા. હેરાફેરી કરતો પકડાઇ  ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૫૨૪૨/૨૦૧૬ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૬બી, ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.      

 (૩)

                      તા.૩/૧૧/૨૦૧૬ ડીસા ગુલબાણીનગર આ કામના તહોદારોએ  જાહેરમાં તીન પત્તીનો પૈસા પાનાનો હારજીતનો જુગાર રમતા રોકડ રકમ રૂ.૧૧૫૩૦/- તથા મોબાઇલ નંગ ૩ કિ.રૂ. ૩૦૦૦/- તેમજ જુગારના સાહીત્‍ય મળી કુલ કિ.રૂ.૧૪૫૩૦/-  નો રાખી ગે.કા. હેરાફેરી કરતો પકડાઇ  ડીસા શહેર ઉત્તર પોલીસ સ્‍ટેશન સેકન્‍ડ ગુ.ર.નં.૧૩૫/૨૦૧૬ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.       

(૪)

                      તા.૪/૧૧/૨૦૧૬ જુની ભીલડી પરા વિસ્તાર આ કામના તહોદારે પોતાના કબ્જા ભોગવટાના રહેણાંક મકાનમાં પર પ્રાંતીય વિદેશી દારૂની તથા બીયર ની બોટલો/ટીન નંગ–૨૭૨ કુલ કિ.રૂ.૩૪,૨૦૦/-  નો રાખી ગે.કા. હેરાફેરી કરતો પકડાઇ  ભીલડી પો.સ્‍ટે પ્રોહી ગુ..નં.૫૨૯૫/૨૦૧૬ પ્રોહી કલમ કલમ ૬૬બી,૬૫ એ ઇ,૧૧૬ (બી)  મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.        

(૫)

                      તા.૫/૧૧/૨૦૧૬ વાવ ટાઉન આ કામના ત્હોદારોએ પોતાના કબ્જા ભોગવટાની સ્વીફટ ગાડી  નંબર જી.જે.૦૮.એજે.૨૧૯૧ કિ.રૂ.૩,૦૦૦૦૦/- તથા વિદેશી પ્રર પ્રાંતીય દારુ તથા બીયર ટીનની બોટલ નંગ-૫૭૬ જેની કિ.રૂ.૫૭૬૦૦/- એમ કુલ કિ.રૂ.૩,૫૭,૬૦૦/-  નો રાખી ગે.કા. હેરાફેરી કરતો પકડાઇ વાવ પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૫૧૬૦/૧૬ પ્રોહી કલમ ૬૬ બી,૬૫એઇ ૧૧૬(૨),૬૭સી,૮૧,૯૮,૯૯ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.          

(૬)

                      તા.૬/૧૧/૨૦૧૬ ધોરી ગામે આ કામના ત્હોદારોએ પોતાના કબજા ભોગવટાના રહેણાંક ઘરમા ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે  પરપ્રાતીય દારુની  નાની મોટી બોટલ કૂલ નંગ ૮૮, કી.રૂ.૨૮૬૦૦/- તથા બીયર ટીન કૂલ ૧૭૮,કી.રૂ.૧૭૮૦૦/- મળી નાની મોટી બોટલ તથા ટીન મળી કૂલ નંગ-૨૬૬, કૂલ કીંમત રૂપીયા ૪૬૪૦૦/-  નો રાખી ગે.કા. હેરાફેરી કરતો પકડાઇ વડગામ  પ્રોહી ગુ.ર.ન. ૨૪૯/૨૦૧૬ પ્રોહી કલમ ૬૬ બી ૬૫ એ,ઇ૧૧૬(૨)  મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.           

(૭)

                      તા.૫/૧૧/૨૦૧૬ ડીસા લાટી બજાર જીકચેરી પાસે આ કામના ત્‍હોદારે  તેની હુંડાઇ કંપનીની સેન્ટ્રો કાર રજી.નંબર  GJ-01-KC-5380 માં પર પ્રાતિય દારૂ ની નાની મોટી બોટલો તથા બીયર ટીન મળી કુલ બોટલ નંગ ૫૫૨ કિ.રૂ.૫૯૮૬૮/-નો વગર પાસ પરમીટ સફેદ રંગની હુંડાઇ કંપનીની સેન્ટ્રો કાર નં.રજી.નં. જે.જે.૧ સી.૫૩૮૦માં રાખી  અને સેન્ટ્રો કાર ની કિ.રૂ.૨,૦૦૦૦૦/- મળી કુલ કિ. રૂ.૨,૫૯,૮૬૮/- ના/-  નો રાખી ગે.કા. હેરાફેરી કરતો પકડાઇ ડીસા સીટી દક્ષિણ પો.સ્‍ટે.પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૧૪૩/૨૦૧૬ ધી પ્રોહી એકટ ક૬૬ બી,૬૫એઇ,૧૧૬ (૨) ,૯૮ મુજબ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.            

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 08-11-2016