હું શોધું છું

હોમ  |

એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
Rating :  Star Star Star Star Star   

જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ

સેવાનું નામ અંબાજી ભાભર દાંતા ડીસા દિયોદર ધાનેરા પાલનપુર થરા થરાદ વડગામ વાવ
પોલીસ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ર૪૪૪૪૪ રરરરરરર ૧૦૦ રરરરરર ૧૦૦ ૧૦૦ રર૭૦૩૩
આગ       ૧૦૧     ૧૦૧        
એમ્બ્યુલન્સ ર૬ર૧પપ રરર૦૭૬ ર૭૮૧૪૮ રરરપ૦૦ ર૪૪પ૧૦ રરર૧૧૪ રપ૩૭પ૮ રરર૦પ૧   ર૬ર૦રર  
રેલવે
ઇન્કવાયરી
  રરરર૦૧   ૧૩૧ ર૪પરપ૦ રરર૦૧પ ૧૩૧ ર૭૭૧૮પ   ર૬૩૧૮૧  
એસ.ટી.
ઇન્કવાયરી
ર૬ર૧૪૧ રરર૦૮૪   રર૧૬૦૦ ર૪૪૪પ૩   રપર૩૩૯   રરરર૦૮ ર૬ર૦ર૯  
રેલવે
ઇન્કવાયરી
ર૬ર૧પપ રરર૦૭૬ ર૭૮૧૪૮ રરરપ૦૦ ર૪૪પ૮૪ રરર૧૧૪ રપ૩૭પ૮ રરર૦પ૧ રરર૦૭પ ર૬ર૧૮૪  
બ્લડ બેંક       રરર૭૮૦     ર૪૬૯૧૪        
નગરપાલિકા/
પંચાયત
ર૬ર૧૪૬ રરર૦પર ર૭૮૦પર રર૧૯૦૦ ર૪૪૧રર રરર૧૪ર રપ૮૬૩ર રરર૦૩૬ રર૦૬પ ર૬ર૦ર૯  
પાણી પુરવઠા ર૬ર૬૮૬ રરરર૭પ ર૭૮૦પર રર૧૯૦૦ ર૪૪૧રર રરર૧૪ર રપ૮૬૩ર રરર૦૩૬ રર૩૩૪૪   રર૭૦પ૦
ટપાલ ઇન્કવાયરી ર૬રરર૦ રરર૦૩૧ ર૭૮૧૪૦ રર૦૪ર૪ ર૪૪૦૩૦ રરર૦૪૦ રપ૩૭પ૭ રરર૦૪૦ રરર૦૧૦ ર૬ર૦૪૦ રર૭૦૪૦
જી.ઇ.બી. ર૬૪૭૦૦ રરર૦૧૯ ર૭૮૧૩૬ રર૧૮૦૧ ર૪૪૦રર રરર૦૬૬ રપપ૪૬૦ રરર૧૦ર રરર૦૬૬ ર૬ર૦૩૯ રર૭૦૩૪
ગવર્નમેન્ટ ગેસ્ટ હાઉસ   રરર૦૪૭     રર૪૦૭ર   રપરપ૩૯     રર૩૬૭૭  
ગવર્નમેન્ટ વિશ્રામ
ગૃહ
ર૬ર૧પ૭   ર૭૮૧ર૦ રર૦૮ર૯ ર૪૪૦૭ર રરર૧૧૮ રપ૩૭પ૪   રરર૦૦૩ ર૬ર૦૭૧ રર૭૦૪૯
પથિકાશ્રમ       રર૦પ૧૩     રપર૩૬૮        

 

તત્કાળ સેવાઓ એસ.ટી.ડી.સેવાઓ રેલવે સેવાઓ
૧૦૦ પોલીસ ૧૦૭ર વિમાન,ટ્રેઇન,માર્ગ અકસ્માત ૧૩૧ રેલવે સામાન્ય માહિતી
૧૦૧ આગ ૧૪૦૦ ઇન્ડિયન એર સામાન્ય માહિતી ૧૩ર રેલવે સામાન્ય માહિતી
૧૦ર એમ્બ્યુલન્સ ૧૪૦૧ ઇન્ડિયન એર લાઇન્સ ૧૩૩ રેલવે જાહેરાત
૧૦૭૦ સ્ટેટ રિલીફ કમિશનર ૧૯પ૧ બદલાયેલ નંબરની જાહેરાત  
૧૦૭૭ જિલ્લા કલેકટરનો કંટ્રોલરૂમ ૧૯પર બદલાયેલ નંબરની જાહેરાત  
૧૦૮૦ પૂર રાહત આપદા નિવારણ ૧૯પ૩ બદલાયેલ નંબરની જાહેરાત  
૧૦૯૬ કુદરતી આપદા કંટ્રોલરૂમ    
૧પપ૧ કિશાન કોલ સેન્ટર    
૧૯૧૦ બ્લડ બેન્ક    
૧૯૧ર જી.ઇ.બી.ફરિયાદ નંબર    
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 21-05-2010