હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૧૭/૧૧/૧૪ થી તા.૨૩/૧૧/૧૪ સુઘી)

                                                   (૧)

         તા.૧૭/૧૧/૧૪ ના રોજ પાંથાવાડા થી ઝાત ગામ નજીક આ કામના તહોદારો ઝાત ગામ તરફ જતા રોડ ઉ૫ાર વ્‍હોળામાં ખુલ્‍લી જગ્‍યામાં ગે.કા. રીતે ગોળ કુંડાળુ વાળી નીચે બેસી ગંજી પાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગાર સાહિત્‍ય ગંજીપાના નંગ ૧૫૮ કિ.રૂ.૦૦/- તથા અંગઝડતીના નાણા તથા દાવના નાણા રોકડ રકમ રૂ.૨૧૩૫૦/- તથા પીક આપ ડાલું રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મો.સા. નંગ-ર કિં.રૂ.૫૫,૦૦૦/- એમ કુલ રૂ.૨,૨૬,૩૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ પાંથાવાડા પો.સ્ટે. સે.ગુ.ર.નં. ૩૦૫૪/૨૦૧૪ જુગારધારા ક.૧૨ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                   (૨)

         તા.૧૮/૧૧/૧૪ ના રોજ રબારીવાસ (ખીમાણાવાસ) જવાના રસ્‍તે આ કામના તહોદારો પરપ્રાંતીયે ઇગ્‍લીશદારૂ પંજાબ વ્‍હીસ્‍કીની ૮૧ પેટી ૧૮૦ એમ.એલની બોટલ નંગ.૩૮૮ કિ.રૂ.૨,૯૧,૬૦૦/-નો મુદ્દામાલ મળી આવી વાવ પો.સ્‍ટે પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૦૯૦/૧૪ પ્રોહી ક.૬૬બી,૬૫.અ.ઇ,૧૧૬(૨),૬૭સી,૮૧,૮૩, ૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                   (૩)

         તા.૧૯/૧૧/૧૪ ના રોજ દેથળીગામની સીમમાં તીર્થગામ જતા રોડ ઉપર આ કામના આરોપીઓ પોતાના કબજા ભોગવટાની સફેલ કલરની મારૂતી સીફ્ટ કાર નં.જી.જે.૧૮ બી.એ.૮૪૭૩ માં ગે.કા.વિદેશી પરપ્રાંતિય ઇગ્લીશદારૂ બીયર ની અલગ અલગ બ્રાન્ડની ૯ પેટી બોટલ નંગ ૧૦૮ તથા AC SEKC WHISKY 180 ML ની કાચ ની બોટલ નંગ ૩૫૪ મળી કૂલ કી.રૂ.૩૭૩૫૦/- નો ભરી જતા હોઇ પીછો કરતા ગાડીનુ ટાયર ફાટી જતા કાર રોડ નીચે ઉતરી જતા બન્ને ઇસમો કાર મુકી નાસી જતા દારુ કી.રૂ. ૩૭૩૫૦/- તથા કાર ની કીં.રૂ.૨,૫૦૦૦૦/- મોબાઇલ નંગ.૧૦૦૦ મળી કૂલ રૂ.૨,૮૮,૩૫૦ નો મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી વાવ પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૦૯૧/૧૪ પ્રોહી કલમ ૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૬૭સી,૮૧ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                   (૪)

         તા.૨૦/૧૧/૧૪ ના રોજ રામસણ ગામે આ કામના તહોદારે પોતાના કબજા ભોગવટાના ખેતરમાં બનાવેલ રહેણાંક ઘરના બાથરૂમમાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાતીય વિદેશી દારૂની પંજાબ કીંગ વ્‍હીસ્‍કી તથા ધ ઓરીજન હાયવડૅસ ૫૦૦૦ સ્‍ટ્રોગ બિયર કુલ બોટલો નંગ-૭૩૪ કિ.રૂ.૭૩૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી આગથળા પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૨૩૩/૦૧૪ પ્રોહી કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫એ.ઇ.૧૧૬(૨), મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                   (૫)

         તા.૨૧/૧૧/૧૪ ના રોજ આર.ટી.ઓ.સર્કલ થી પારપડા રોડ ઉપર આકામના તહોદારે  સ્કોર્પીઓ ચાલકે પોતાના  કબજા ભોગવટાની ગાડીમાં વિદેશી પર  પ્રાતની અલગ  અલગ  બ્રાન્ડની  બોટલો કુલ નંગ.૨૬૭ કુલ કિ.રૂ.૧,૫૮,૯૦૦/- નો ગે.કા.અને વગર પાસપરમીટનો રાખી સ્કોર્પીઓ સાથે કુલ  રૂ.૭,૫૮,૯૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પા.સીટી. પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી  ગુ.ર.નં.૫૩૦૧/૧૪ પ્રોહિ એક્ટ ક.૬૬બી,૬૫A,E,૧૧૬(૨),૯૮ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                   (૬)

         તા.૨૨/૧૧/૧૪ ના રોજ લાખણી ગામે માર્કેટયાર્ડ પાસે આ કામના તહોમતદારોએ પોતાના કબજા ભોગવાટાની મહેન્‍દ્રા પીકઅપ ડાલામાં વિદેશી દારુ તથા બીયર ની બોટલો કુલ નંગ ૨૭૯૫ જેની કુલ કિ રૂ.૩,૧૦,૭૦૦/- નો  ભરી પ્રોહિ. પ્રતિબંધક વિસ્તાર માથી હેરાફરી કરી પોતાના કબજા ભોગવટાનુ ડાલુ કી.રૂ.૪૦૦૦૦૦/- દારૂ ભરેલ હાલતમાં મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી આગથળા  પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૨૩૬/૦૧૪ પ્રોહી કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫ એ.ઇ.૧૧૬ બી.૮૧  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

 

 

 

                                                    (૭)

         તા.૨૨/૧૧/૧૪ ના રોજ આગથળા ઢાંકણીયાવાસ  આ કામના તહોમતદારે પોતાના ખેતરમાં બનાવેલ રહેણાંક મકાનમાં ગે.કા.વગર પાસ-પરમીટે પર-પ્રાતિય વિદેશીદારૂ કુલ કિ.રૂ-૧,૪૩,૯૦૦/- નો રાખી તેમજ પોતાના કબજા ભોગવટાનુ મહીન્દ્રા ડાલાનં-GJ 6 AU 1187 કી.રૂ.૩૦૦૦૦૦/- મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી આગથળા પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૨૩૭/૦૧૪ પ્રોહી ક.૬૬(૧)બી,૬૫ એ.ઇ.૧૧૬બી મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                  (૮)

         તા.૨૨/૧૧/૧૪ ના રોજ અમીરગઢ બોર્ડર ચેક  પોસ્ટ આ કામના તહોદારના કબ્જા હેઠળની ગાડીનં. RJ-19-GA-4487 જે  કિ.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- ની વગર પાસ પરમીટે ગે.કા  વગર પાસ  પરમીટનો વિદેશી દારૂ તથા  બીયર ની પેટીઓ  નંગ.૯૪૦ જે  કુલ બોટલ ટીન ૨૮૦૮૦ જે  કિ.રૂ. ૩૩૧૨૦૦૦/- નો ભરી જે ઘાસચારાની બોરીઓ નંગ-૭૪ કિ.રૂ.૩૭૦૦/- તથા તાડપત્રી  રસ્સી કિ.રૂ.૨૦૦૦/-તથા  મોબાઇલ ફો નંગ-૨ કિ.રૂ.૨૦૦૦/-તથા રોકડ રકમ રૂ.૪૦૦૦/-ની મળી કુલ મુદામાલ કિ.રૂ.૪૩૨૩૦૦૦/- ની હેરાફેરી કરતાં પકડાઇ જઇ અમીરગઢ પ્રો.ગુ.ર.નં.૫૨૬૫/૨૦૧૪ પ્રોહી.ક.૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૮૩,૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                 (૯)

         તા.૨૩/૧૧/૧૪ ના રોજ ભાભર સીમ આ કામના તહોદારો જાહેરમાં લાઇટના અજવાળે ગંજી પાના તથા પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન જુગાર રમવાના સાહિત્ય સાધનો સાથે તથા રોકડ રકમ રૂપિયા ૧૬,૫૩૦/- સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ભાભર પો.સ્‍ટે સે.ગુ.ર. નં.૩૦૫૮/૧૪ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 25-11-2014