હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્‍યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૨૬/૧૦/૧૪ થી તા.૦૧/૧૧/૧૪ સુઘી)

(૧)

                તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૪ ના સશ્રહદ છાપરી આ કામના તહોદારોઓએ નાઓએ પોતાના કબજાની ટાટા એલ.પીટી ૧૧૦૯ ની  મરૂન કલરની ગાડી નબર  એચઆર ૫૭  એ ૫૮૨૪  ની માં   ગે.કા.વગર  પાસ  પરમીટે  પર પ્રાન્તીય દારૂ નો  જથ્થો નાની મોટી બોટલ નંબર ૭૯૨૦કી.રૂ. ૧૦,૦૮,૦૦૦/- તથા  ગાડી કી.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- તથા  બે  મોબાઇલ ફોન  કી.રૂ.૧૦૦૦/અ  મળી  કુલ રૂપીયા ૧૬,૦૯,૦૦૦/-  ના મુદ્દામાલ મળી આવી અંબાજી પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૨૩૨/૨૦૧૫ પ્રોહી ક.૬૬બી ૬૫એઇ ૧૧૬(ર)૮૧,૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.  

(૨)

                તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૪ ના પાલનપુરનવી આર.ટી.ઓ ચેક આ કામના ત્હોદારે પોતાની  એસન્ટગાડી  નંબર.G.J.1.BH.1224 ની  ગાડીમાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટેપરપ્રાંતિય વિદેશી દારુ / બીયર બોટલ કૂલ નંગ. ૨૬૪ કિ.રૂ. ૩૮૪૦૦/- નો રાખી તેમજ ગાડી કિ.રૂ.૧૫૦૦૦/-ની એમ કૂલ કિ.રૂ. ૧૮૮૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી પા.સીટી પૂર્વ પો.સ્ટે. પ્રોહીગુ.ર.નં.૫૨૧૨/૨૦૧૫ પ્રોહી કલમ.૬૬બી, ૬૫એઇ ,૧૧૬(૨),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.   

(૩)

                તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૪ ના ભાંજણા ગામની સીમ આ કામના શોર્ટ ડી.આઇ ગાડી નં.GJ-2-A-4795 ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાં પરપ્રાંતીય દારૂની પેટી નંગ-૮ કુલ બોટલ નંગ-૩૮૪ કુલ કિ.રૂ, ૩૮,૪૦૦/- ની તથા ઉપરોક્ત શોર્ટ ડી.આઇ ગાડી કિ.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-તેમ કુલ મુદામાલ કિ.રૂ.૧,૮૮,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી ધાનેરા પો.સ્‍ટે પ્રોહી. ગુ.ર.નં. ૫૨૭૬/૨૦૧૫ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૬બી, ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.    

(૪)

                તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૪ ના દાંતા રાવણ ટેકરી આ કામના તહો.નં.(૧) મીત્સુ બીસી લેન્સર ગાડી નં.જીજે.૦૧,બી.પી.૮૮૫૮ના ચાલક તહો.નં.(૨) ના મેળાપી પણાથી ગે.કા.અને વગર પાસ પરમાટે પર પ્રોતિય (ઇગ્લીસ) દારૂ ૭૫૦ મીલીની બોટલો ,પાર્ટી સ્પેશીયલ ડીલક્ષ વ્હીસ્કી કંપની સીલ બંધ બોટલ નંગ -૧૩૨ કિ.રૂ ૭૯૨૦૦/૦૦ તેમજ ગાડી કિ.રૂ ૨.૦૦૦૦૦/૦૦ તેમજ સેમસંગ મોબાઇલ કિ.રૂ ૧૦.૦૦૦/ તથા ઇન્ટેકક્ષ મોબાઇલ કિરૂ ૨૦૦૦/ મળી કુલ રૂ. ૨૯૧૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી દાંતા પ્રોહી.ગુ.ર.નં. ૫૧૩૧/૨૦૧૫ પ્રોહી.ક.૬૬બી,૬૫એ.ઇ, ૧૧૬(૨).૮૧,૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.    

(૫)

                તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૪ ના અમીરગઢ બોર્ડર ચેક પો.સ્ટ આ કામનો ત્હો પોતાના કબ્જાની ભોગવટા હેઠળની ટાટા કંપનીની ઇન્ડીગો ગાડી નં- MH -04 ES 8984  કિરૂ- ૩,૦૦૦૦૦ ગણી જેમા ગે.કા વગર પાસ પરમીટ પરપ્રાતીય વિદેશી દારૂ ની પેટી નંગ – ૧૧ જેમા બોટલ નંગ -૧૩૨ કિરૂ- ૫૬,૩૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી અમીરગઢ પો.સ્ટે પોહી ગુ.ર.નં-૫૨૫૦/૧૫ પોહી કલમ- ૬૬  બી ૬૫,એ.ઇ ૧૧૬(ર)૮૧,૮૩,૯૮,૯૯  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.    

 (૬)

                તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૪ ના મગરાવાથી સુરાવા જતા ત્રણ રસ્તા પાસે આ કામના આરોપીએ પોતાના કબજાની સેન્ટ્રો ગાડી નં. GJ-6-AH-1847  માં વગર પાસ પરમીટે પરપ્રાંતિય વિદેશી દારૂ તથા બિયરની પેટીઓ નંગ- ૨૩ બોટલો/ટીન નંગ- ૬૮૪ કિ.રૂ. ૯૪૮૦૦/-તથા સેન્ટ્રો ગાડી નં.GJ-6-AH-1847 ની કિ.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની એમ કુલ કિ.રૂ. ૧,૯૪,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી ધાનેરા પો.સ્‍ટે પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૫૨૮૦/૨૦૧૫ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૬બી, ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.     

 

(૭)

                તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૪ ના પાલનપુર એરોમા સર્કલ અમદાવાદ હાઇવે આ કામના તહોદારે પોતાની  ઇનોવા કાર નં GJ 01 HQ 7797 માં ગે.કા રીતે વિદેશી પરપ્રાતીય  દારૂ તથા બીયર ની બોટલો નંગ નંગ ૭૩૨ કિ.રૂ. ૧,૪૫,૨૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી કરતો હોઇ તેને રોકાવવા ઇશારો કરતા ગાડી કિ  રૂ. ૬,૦૦,૦૦૦/- સાથે કુલ રૂ.૭,૪૫,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી પા.શહેર પશ્ચીમ પો.સ્‍ટે. પ્રોહી  ગુ.ર.નં. ૫૨૬૩/૨૦૧૫. પ્રોહી ક.૬૬બી.૬૫ એ.ઇ,૧૧૬(૨),૯૮ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.      

(૮)

                તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૪ ના થરા સદુજીવાસ આ કામના તહોદારના રહેણાંક ઘરમાં પરપ્રાંતીય વિદેશી દારુ ની બોટલ તથા બીયર ટીન કૂલ નંગ ૩૬૧ કી.રૂ. ૩૭૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી થરા પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૨૪૫/૧૫ પ્રોહી ક. ૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.    

 (૯)

                તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૪ ના કોટડા (દિ) થી દેલવાડા જતા રોડ ઉપર આ કામના એસેન્ટ કંપનીની ગાડી નંબર જી.જે. ૮ એફ. ૪૮૨૧ ના ચાલકે પોતાની   ગાડીમાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો વિદેશી પરપ્રાંતિય દારૂની ૧૮૦ એમ.એલ. ની બોટલો નંગ- ૧૨૦૦ કિ.રૂ.૧૨૦૦૦૦/- નો રાખી દારૂની હેરાફેરી કરી ગાડી નંબર જી.જે. ૮ એફ. ૪૮૨૧ ની કિ.રૂ.૨૦૦૦૦૦/- સહિત કુલ રૂ.૩૨૦૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી દિયોદર પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૩૨૩/૧૫ પ્રોહી.ક.૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(ર),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.     

(૧૦)

                તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૪ ના વાતમજુના ગામની સીમમાં આ કામના તહોદાર  સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડીના નંબર આર.જે. ૦૧ સી.એ. ૮૪૧૭ ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો વિદેશી પરપ્રાંતિય દારૂની ૧૮૦ એમ.એલ. ની બોટલો / બીયરના ટીન કૂલ નંગ- ૧૦૩૨/ કિ.રૂ. ૧,૦૩,૨૦૦/ નો રાખી દારૂની હેરાફેરી કરી સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી નંબર આર.જે. ૦૧ સી.એ. ૮૪૧૭ કિ.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/ સહિત કુલ રૂ.૪,૦૩,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી દિયોદર પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૩૨૪/૧૫ પ્રોહી.ક.૬૬બી, ૬૫એઇ,૧૧૬(ર),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.     

(૧૧)

                તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૪ ના વાતમજુના ગામની સીમમાં આ કામના તહોદાર  સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડીના નંબર આર.જે. ૦૧ સી.એ. ૮૪૧૭ ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો વિદેશી પરપ્રાંતિય દારૂની ૧૮૦ એમ.એલ. ની બોટલો / બીયરના ટીન કૂલ નંગ- ૧૦૩૨/ કિ.રૂ. ૧,૦૩,૨૦૦/ નો રાખી દારૂની હેરાફેરી કરી સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી નંબર આર.જે. ૦૧ સી.એ. ૮૪૧૭ કિ.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/ સહિત કુલ રૂ.૪,૦૩,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી દિયોદર પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૩૨૪/૧૫ પ્રોહી.ક.૬૬બી, ૬૫એઇ ,૧૧૬(ર),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.     

(૧૨)

                તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૪ ના ભાંજણા  ગામ  ની  સીમ   આ કામના તહોદારોએ  ટાટા ઇન્ડીગો ગાડી નં. GJ-18-AX-4483 ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાં પરપ્રાંતિય વિદેશી દારૂ તથા બિયરની પેટીઓ નંગ- ૧૪ બોટલો/ટીન નંગ- ૪૬૪ કિ.રૂ. ૫૮૪૦૦/- ની તથા ઇન્ડીગો ગાડી નં. GJ-18-AX-4483 નીકી.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- ની તેમ કુલ મુદામાલ કિ.રૂ. ૩,૫૮,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી ધાનેરા પો.સ્‍ટે પ્રોહી. ગુ.ર.નં.૫૨૮૧/૨૦૧૫ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૬બી, ૬૫ એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.      

 

 

 

(૧૩)

                તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૪ ના પાલનપુર એરોમા સર્કલ અમદાવાદ હાઇવે આ કામના તહોદારે પોતાની  ઇનોવા કાર નં GJ 01 HQ 7797 માં ગે.કા રીતે વિદેશી પરપ્રાતીય  દારૂ તથા બીયર ની બોટલો નંગ નંગ ૭૩૨ કિ.રૂ. ૧,૪૫,૨૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી કરતો હોઇ તેને રોકાવવા ઇશારો કરતા ગાડી કિ  રૂ. ૬,૦૦,૦૦૦ /- સાથે કુલ રૂ. ૭,૪૫,૨૦૦ /- ના મુદ્દામાલ મળી આવી પા.શહેર પશ્ચીમ પો.સ્‍ટે. પ્રોહી  ગુ.ર.નં.૫૨૬૩ /૨૦૧૫. પ્રોહી કલમ ૬૬બી. ૬૫ એ.ઇ,૧૧૬(૨),૯૮  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.         

(૧૪)

                તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૪ ના થરા સદુજીવાસ  આ કામના એસેન્ટ કંપનીની ગાડી નંબર જી.જે. ૮ એફ. ૪૮૨૧ ના ચાલકે પોતાની   ગાડીમાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો વિદેશી પરપ્રાંતિય દારૂની ૧૮૦ એમ.એલ. ની બોટલો નંગ- ૧૨૦૦ કિ.રૂ.૧૨૦૦૦૦/- નો રાખી દારૂની હેરાફેરી કરી ગાડી નંબર જી.જે. ૮ એફ.૪૮૨૧ ની કિ.રૂ.૨૦૦૦૦૦/- સહિત કુલ રૂ.૩૨૦૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી થરા પ્રોહી ગુ.ર.નં. ૫૨૪૫/૧૫ પ્રોહી ક. ૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(૨)  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.          

 

 

 

 

(૧૫)

                તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૪ કોટડા (દિ) થી દેલવાડા જતા રોડ આ કામના તહોદારના રહેણાંક ઘરમાં પરપ્રાંતીય વિદેશી દારુ ની બોટલ તથા બીયર ટીન કૂલ નંગ ૩૬૧ કી.રૂ.૩૭૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી દિયોદર પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૩૨૩/૧૫ પ્રોહી.ક.૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(ર),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.           

(૧૬)

                તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૪ વાતમ જુના ગામની સીમમાં આ કામના તહોદાર  સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડીના નંબર આર.જે. ૦૧ સી.એ. ૮૪૧૭ ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો વિદેશી પરપ્રાંતિય દારૂની ૧૮૦ એમ.એલ. ની બોટલો / બીયરના ટીન કૂલ નંગ.૧૦૩૨/ કિ.રૂ.૧,૦૩,૨૦૦/ નો રાખી દારૂની હેરાફેરી કરી સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી નંબર આર.જે. ૦૧ સી.એ. ૮૪૧૭ કિ.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/ સહિત કુલ રૂ.૪,૦૩,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી દિયોદર પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૩૨૪/૧૫ પ્રોહી.ક.૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(ર), ૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.            

(૧૭)

                તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૪ ભાંજણા  ગામ  ની  સીમ   પાસે આ કામના તહોદારે  ટાટા ઇન્ડીગો ગાડી નં. GJ-18-AX-4483 ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાં પરપ્રાંતિય વિદેશી દારૂ તથા બિયરની પેટીઓ નંગ- ૧૪ બોટલો/ટીન નંગ- ૪૬૪ કિ.રૂ.૫૮૪૦૦/- ની તથા ઇન્ડીગો ગાડી નં.GJ-18-AX-4483 નીકી.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- ની તેમ કુલ મુદામાલ કિ.રૂ. ૩,૫૮,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી ધાનેરા પો.સ્‍ટે પ્રોહી. ગુ.ર.નં.૫૨૮૧/૨૦૧૫ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૬બી,૬૫ એઇ,૧૧૬(૨),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.             

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 04-11-2015